TERMENI ŞI CONDIŢII DE COMERCIALIZARE CURZONIA (UK) LTD

1. a) Societatea se referă la Curzonia (UK) Ltd, Distribuitori pentru Curzonia Ltd., 114130 Cy.

b) Clientul se referă la persoana, firma ori societatea care plasează o comandă la Curzonia (UK) LTD pentru producerea şi/sau furnizarea oricăror bunuri.

2. Comenzile telefonice sunt acceptate de Societate în interesul Clientului, pentru a evita un timp pierdut. Cu toate acestea, în cazul în care nu se primeşte o Confirmare de Comandă corespunzătoare înainte de începerea producţiei, Societatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru erorile cauzate de interpretarea incorectă a instrucţiunilor verbale.

3. Datele de expediere sunt citate cu bună credinţă şi în timp ce vor fi depuse toate eforturile pentru a respecta datele de expediere citate, Societatea nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere care decurge din livrarea cu întârziere, cu excepţia cazului în care s-a căzut de acord anterior comenzii.

4. Se vor depune toate eforturile pentru executarea contractului, însă buna sa executare poate fi supusă rezilierii de către societate sau unei modificări considerată necesară în urma incapacităţii de a asigura munca, materialele sau furniturile ori ca rezultat al unei forţe majore, război, protest, grevă sau alte dispute de muncă, incendiu, inundaţie, secetă, ca rezultat al legislaţiei sau din altă cauză (fie că este din clasa celor menţionate anterior sau nu), care nu pot fi controlate de Societate.

5. În cazul anulării comenzii din partea Clientului, Societatea îşi rezervă dreptul de a solicita orice costuri apărute în privinţa comenzii anterior primirii în scris a instrucţiunilor de anulare.

6. Orice stocuri deţinute în baza unui contract trebuie anulate în perioada stabilită, în modul specificat de la data confirmării contractului şi vor fi trimise Clientului fără o înştiinţare ulterioară privind expirarea acelei perioade.

7. Datorită naturii procesului nostru de producţie, ne rezervăm dreptul de a livra cantitatea comandată cu o marjă de plus sau minus 2%.

8. În cazul în care este necesar, Societatea va depune toate eforturile pentru a respecta culorile convenite, însă nu poate fi garantată o potrivire perfectă. Cu toate acestea, este responsabilitatea Clientului de a specifica standardul de Calitate şi rapiditate necesar şi de a testa bunurile pentru a se asigura că standardul este respectat. Nu se poate garanta faptul că produsele nu se vor strâmta. Nu pot fi anulate abaterile de la dimensiuni, culoare sau calitate care nu pot fi controlate.

9. Toate preţurile şi ofertele sunt fără TVA, care va fi aplicată la facturile care o vor necesita. Estimările sunt oferite pe baza costurilor de producţie de la data derulării producţiei şi se pot schimba. Comenzile vor fi taxate la preţul de la data recepţiei. În cazul livării bunurilor în afara Regatului Unit, preţurile vor fi fixate franco fabrica, cu excepţia menţionării altei modalităţi, iar plata va fi solicitată printr-o Scrisoare de Credit irevocabilă întocmită la o bancă de compensare din Londra, cu excepţia altei modalităţi convenite în scris.

10. Nu va fi acceptată nicio reclamaţie pentru bunuri defecte sau avariate şi nicio scurtare a termenului de livrare cu excepţia cazului în care Societatea primeşte o înştiinţare în scris în maxim 10 zile de la data livrării, urmată de o reclamaţie completă în scris în maxim 28 de zile de la data livrării, iar în cazul în care nu sunt trimise, aceasta trebuie anunţată în maxim 7 zile de la data facturii.

11. Divizibilitatea: Bunurile dintr-o comandă pot fi livrate în mai mult de o livrare. Fiecare livrare făcută pentru aceeaşi comandă va fi considerată a decurge dintr-un contract separat şi va fi facturată separat; orice factură pentru o livrare se va plăti în deplină conformitate cu termenii de plată prevăzuţi aici, fără a face referire şi fără a aduce atingere livrării oricărei alte rate.

12. Bunurile vor fi facturate în ziua expedierii, iar plata este scadentă în conformitate cu termenii menţionaţi în factură. În cazul neplăţii la timp, orice acord cu Clientul conform stocurilor poate fi reziliat de Societate şi toate stocurile deţinute în numele Clientului pot fi trimise acestuia şi facturate pentru plata imediată. Efectuarea constantă a plăţilor cu întârziere va avea ca rezultat trimiterea de facturi proforme pentru plata înaintea acceptării oricărei comenzi. În cazul plăţii întârziate, societatea îşi rezervă dreptul de a cere plata unei dobânzi de 5% peste rata de bază a Băncii Angliei calculată la zi începând cu ziua scadenţei.

13. Fără a aduce atingere livării, bunurile vor rămâne în proprietatea Curzonia (UK) Ltd până la plata integrală a acestora din partea clientului. În cazul depăşirii termenului plăţii în întregime sau în parte, Societatea poate (fără a aduce prejudicii altor drepturi ale sale) recupera sau revinde bunurile sau oricare dintre ele, iar în acest scop poate intra pe terenul Clientului. În cazul în care oricare dintre bunuri sunt încorporate în alte bunuri înainte de plată, întreaga proprietate asupra unor asemenea alte bunuri va fi şi va rămâne a Societăţii până la efectuarea plăţii.

14. În cazul în care bunurile livrate sunt defecte, răspunderea Societăţii va fi limitată exclusiv la rectificarea unui asemenea defect; bunurile defecte nu vor face obiectul unei pretenţii pentru lucru din partea Clientului, cu excepţia acceptului din partea Societăţii sau pentru orice pierdere, daună sau cheltuială de orice fel care decurge direct sau indirect ca urmare a defectului.

15. Este responsabilitatea Clientului să se asigure că bunurile comandate sunt în întregime corecte şi adecvate scopului pentru care sunt solicitate, fără a ţine cont de faptul că acest scop poate fi cunoscut de Societate. Societatea este responsabilă numai pentru producerea bunurilor conform specificaţiilor Clientului şi în conformitate cu aceste condiţii.

16. Clientul va fi responsabil pentru cunoaşterea şi luarea la cunoştinţă a dreptului de autor, a mărcilor comerciale sau a modelelor înregistrate în legătură cu bunurile comandate şi, în consecinţă, va despăgubi Societatea pentru toate răspunderile aferente.

17. Contractul va fi guvernat de legea engleză, iar aceste condiţii şi detalii din confirmarea contractului constituie întregul contract încheiat între Client şi Societate. Nicio abatere de la aceste condiţii (fie că este conţinută în orice document privind condiţiile standard ale Clientului sau în altele) nu se va aplica, cu excepţia cazului în care este acceptată în scris de Societate.

18. Toate elementele de grafică, schiţele, concepţie şi imprimare rămân proprietatea Societăţii în permanenţă şi pot fi distruse la terminarea comenzii. Cu toate acestea, vor fi reţinute pentru o perioadă de 12 luni, în cazul în care va fi necesar.